اظهارنامه پلمپ دفاتر
ثبت شرکت

آموزش تکمیل اظهارنامه پلمپ دفاتر

عملیات مالی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بعد از تأیید مدیریت شرکت باید در دفاتری که قانون تعیین کرده است نگهداری شود. قانون برای نگه‌داری مراودات مالی شرکت‌ها، دفاتری  ارائه کرده و شرکت ها موظف هستند رویدادهای مالی خود را در این دفاتر ثبت نمایند. تمامی شرکت‌ها درصورتی‌که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد […]

ثبت پلمپ دفاتر
ثبت شرکت

نکات کاربردی درباره ثبت پلمپ دفاتر در سال ۹۸

اولین اقدام پس از ثبت شرکت، ثبت پلمپ دفاتر تجاری است که، قانون داشتن آن‌ها را الزام کرده است.  کلیه شرکت‌ها که ثبت می‌شوند، برای پرداخت مالیات می‌بایست دفاتر خود را به‌طور کامل و مطابق با مقررات ثبت کنند. در این دفاتر همه فعالیت‌های مالی شرکت با توجه کامل و عنایت به دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه […]